Prohlášení + GDPR

Přihláška na seminář (kurz) a prohlášení sebeodpovědnosti

Přihlášku na seminář (kurz) a prohlášení sebeodpovědnosti obdržíte k vyplnění na místě při prezenci před začátkem semináře (kurzu).

Já,....................................................................

(jméno, příjmení)

rok narození ...................................................

adresa (i PSČ).................................................

.......................................................................

telefon:............................................................

email:...............................................................

prohlašuji tímto, že se účastním semináře / výcviku:

.......................................................................

(název a datum)

pořádaného Šárkou Rusnákovou, IČ: 68358628, se sídlem Dražkovice, 533 33 Pardubice

Podpisem tohoto prohlášení výslovně prohlašuji, že se semináře účastním dobrovolně, výhradně na vlastní zodpovědnost, že jsem plnoletý/plnoletá, plně svéprávný/svéprávná a způsobilý/způsobilá k právním jednáním a tato způsobilost není nijak omezená. Podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuji, že jsem si plně vědom/a toho, že za sebe v průběhu celého semináře jsem plně a výhradně odpovědný/odpovědná pouze já a že pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se budu řídit výhradně podle vlastního uvážení a že se mohu dobrovolně rozhodnout, jestli se aktivně zapojím do průběhu semináře, anebo zůstanu jen pasivním účastníkem. Současně podpisem tohoto prohlášení prohlašuji a potvrzuji, že důkladně znám svůj zdravotní stav a tento nebrání mé účasti na semináři. Zároveň jsem si plně vědomý/vědomá toho, že seminář není náhradou za jakoukoli lékařskou péči (včetně psychoterapeutické) a že lektor semináře tuto péči neposkytuje. Dále vyhlašuji, že v současnosti nejsem nijak psychoterapeuticky, psychiatricky, nebo obdobně lékařsky léčený/léčená. V případě, že v současnosti podstupuji jakýkoli druh této léčby nebo terapie anebo v průběhu semináře začnu podstupovat jakýkoli výše uvedený druh léčby anebo terapie, zavazuji se okamžitě informovat svého ošetřujícího lékaře či psychoterapeuta o účasti na tomto semináři a lektora semináře o svoji léčbě anebo terapii. Podpisem tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že lektor semináře je oprávněný podle vlastního uvážení kdykoliv předčasně ukončit mojí účast na tomto semináři, a to i bez uvedení důvodu, a v takovém případě souhlasím, že mi bude vrácena poměrná část zaplacené ceny za seminář. Zároveň beru na vědomí a výslovně souhlasím, že v případě jestli se rozhodnu sám/a ze semináře předčasně odejít, nebude mi vrácena žádná část zaplacené ceny semináře. Jsem si vědom skutečnosti, že mi účastí na semináři nevzniká nárok, že mi bude provedena má vlastní konstelace.

Podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem byl/byla seznámený/seznámená se zásadami ochrany osobních údajů a právy subjektů údajů, které tvoří nedílnou přílohu této přihlášky.

Souhlasím se zasíláním novinek nebo obchodních sdělení:

Začátek formuláře

ANO NE

Konec formuláře

V.....................................dne.......................... Podpis: .................................

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Zásady ochrany osobních údajů pro klienty

Šárka Rusnáková, IČ: 68358628, se sídlem Dražkovice, 533 33 Pardubice (dále jen jako "poskytovatel"), poskytuje služby v oblasti osobního rozvoje a sebepoznání a za tímto účelem pořádají přednášky, kurzy, školení, semináře a výcviky (dále jen "vzdělávací akce") nejen pro širokou veřejnost, ale i pro kouče, učitele, psychology, terapeuty a ostatní pomáhající profese se zájmem o osobní rozvoj a sebepoznání. Poskytovatel zároveň provozuje stránky na adrese https://www.konstelace-praha-pardubice.cz/. V rámci této svojí činnosti poskytovatel zpracovává osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí pořádaných poskytovatelem (dále také jen "klient").

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na klienty. Zakotvují základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje poskytovatel o klientech zpracovává, na základě jakého právního důvodu, k jakým konkrétním účelům je používá, komu je může předávat a jaká mají klienti v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů práva.

Poskytovatel chrání veškeré zpracovávané osobní údaje před zneužitím a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to hlavně v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů veřejně známým pod zkratkou "GDPR".

Jaké osobní údaje poskytovatel zpracovává?

Při pořádání vzdělávacích akcí poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje - jméno a příjmení, datum narození;
 2. kontaktní údaje - poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo;
 3. údaje o vzdělávací akci, na kterou se klient hlásí nebo kterou absolvoval, zejména údaje o názvu a typu vzdělávací akce, datu jejího konání, způsobu platby ceny vzdělávací akce, zda byla cena vzdělávací akce uhrazená včas nebo nikoli, datum úhrady ceny vzdělávací akce, informaci o tom, zda se přihlášený účastník zúčastnil vzdělávací akce nebo nikoliv, údaje o reklamacích;
 4. údaj o tom, zda klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení e-mailem,
 5. jakékoliv další informace, které klient poskytovateli poskytne.

Pro jaké účely osobní údaje poskytovatel zpracovává?

Osobní údaje klienta mohou být poskytovatelem zpracovávány pro tyto účely:

 1. identifikace smluvních stran, plnění smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí vzdělávací akce, evidence smlouvy, případné uplatnění práv a povinností smluvních stran plynoucích z uzavřené smlouvy;
 2. plnění právních povinností, zejména povinností plynoucích z účetních a daňových právních předpisů, včetně předávání osobních údajů orgánům finanční správy či jiným orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;
 3. ochrana oprávněného zájmu poskytovatele, tedy ochrana jeho práv a právem chráněných zájmů, například ochrana proti ohrožujícímu nebo poškozujícímu jednání;
 4. zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb - poskytovatel tak činí až po udělení souhlasu klienta, který může klient kdykoli odvolat;
 5. vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo e-mailu nebo jinou komunikační cestou(například v případě zájmu o informace o vzdělávacích akcích).

Ve většině případů poskytovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo klientem v rámci přihlášky na vzdělávací akci.

Po jakou dobu poskytovatel osobní údaje uchovává?

Osobní údaje klientů poskytovatel zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu s klientem, po dobu, po kterou je poskytovatel oprávněn nebo povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou byl ke zpracování udělený souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Pro lepší představivost poskytovatel uvádí dle jednotlivých účelů zpracování osobních údajů následující časové úseky.

Účel plnění smlouvy: osobní údaje budou zpracovány ode dne odeslání přihlášky až do konání vzdělávací akce a dále po dobu 10 let od absolvování vzdělávací akce či ukončení smluvního vztahu.

Účel plnění právních povinností: po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

Účel ochrana oprávněného zájmu poskytovatele: maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

Účel zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb poskytovatele: po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Účel vyřizování požadavků: po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává poskytovatel jako správce stanovující v těchto zásadách vymezené účely, pro které osobní údaje zpracovává, určující prostředky zpracování a odpovídající za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů poskytovatel využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů poskytovatele a pro účely stanovené poskytovatelem. Takovými zpracovateli mohou být:

 1. organizátoři vzdělávacích akcí, se kterými poskytovatel spolupracuje,
 2. dodavatelé informačních systémů a technické infrastruktury, správce webových stránek,
 3. poskytovatelé služeb v souvislosti s vedením účetnictví a daňovým poradenstvím.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití. Poskytovatel nepředává osobní údaje klientů do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jaká práva plynou pro klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Klient, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva, která může kdykoliv u poskytovatele uplatnit. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění níže uvedených práv (kromě práva podat stížnost) je poskytovatel oprávněný za vyřešení žádosti účtovat přiměřený poplatek, popřípadě žádost odmítnout.

Právo na přístup k osobním údajům: Klient má právo na informaci, zda a jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kdo je zpracovává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Klient je oprávněný požádat poskytovatele o potvrzení, jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává.

Právo na přenositelnost údajů: V případě osobních údajů klienta zpracovávaných v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu může klient požádat o jejich předání v elektronické podobě za účelem jejich předání třetímu subjektu. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, poskytovatel této žádosti nevyhoví.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě zjištění klienta, že osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má klient právo žádat opravu nebo doplnění, které bude poskytovatelem provedeno bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz osobních údajů: Klient má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, anebo klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný, klient vznese námitky proti zpracování námitky a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, nebo osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že klient požádá o omezení zpracování osobních údajů, poskytovatel osobní údaje klienta znepřístupní anebo provede jiné úkony zpracování tak, aby osobní údaje klienta nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. Omezení bude realizováno v případě, že klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; po dobu šetření, zda námitka klienta proti zpracování osobních údajů klienta je oprávněná.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Nebude-li mít poskytovatel závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, poskytovatel přestane na základě vznesené námitky osobní údaje klienta zpracovávat.

Právo podat stížnost: Stížnost proti poskytovatelem prováděnému zpracování osobních údajů může klient podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.

V jakýchkoli záležitostech (nejen uplatnění výše uvedených práv) souvisejících se zpracováním osobních údajů klienta poskytovatelem se klient může obracet na Šárku Rusnákovou, se sídlem Dražkovice, 533 33 Pardubice, tel.: +420 608 878 377, e-mail: sarka.konstelace@gmail.com. Vaši žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od doručení, nebude-li se jednat o výjimečný případ.

Zásady ochrany osobních údajů pro odběratele novinek

Šárka Rusnáková, IČ: 68358628, se sídlem Dražkovice, 533 33 Pardubice (dále jen jako "poskytovatel"), poskytuje služby v oblasti osobního rozvoje a sebepoznání a za tímto účelem pořádají přednášky, kurzy, školení, semináře a výcviky (dále jen "vzdělávací akce") nejen pro širokou veřejnost, ale i pro kouče, učitele, psychology, terapeuty a ostatní pomáhající profese se zájmem o osobní rozvoj a sebepoznání. Poskytovatel zároveň provozuje stránky na adrese https://www.konstelace-praha-pardubice.cz/.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na osoby, které projevily zájem o zasílání novinek, obchodních sdělení, nebo oslovení v souvislosti s nabídkou služeb poskytovatele, zejména pořádaných kurzů, seminářů, výcviků či jiných vzdělávacích akcí (dále také jen "obchodní sdělení").

Správcem osobních údajů je poskytovatel. Poskytovatel chrání veškeré zpracovávané osobní údaje před zneužitím a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to hlavně v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů veřejně známým pod zkratkou "GDPR".

Jaké osobní údaje a pro jaký účel poskytovatel zpracovává?

Pro účely zasílání obchodní sdělení poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje - jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje - emailová adresa.

Jedná se o osobní údaje poskytnuté přímo prostřednictvím formuláře "Chcete dostávat novinky" zveřejněného na stránkách poskytovatele https://www.konstelace-praha-pardubice.cz/ nebo jinou formou dokládající souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Po jakou dobu poskytovatel osobní údaje uchovává?

Osobní údaje poskytovatel zpracovává a uchovává po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, nebo v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává poskytovatel jako správce stanovující v těchto zásadách vymezené účely, pro které osobní údaje zpracovává, určující prostředky zpracování a odpovídající za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů poskytovatel využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů poskytovatele a pro účely stanovené poskytovatelem. Takovými zpracovateli mohou být dodavatelé informačních systémů a technické infrastruktury, správce webových stránek.

Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití. Poskytovatel nepředává osobní údaje adresátů obchodních sdělení do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jaká práva plynou pro adresáta obchodních sdělení v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Adresát obchodních sdělení, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva, která může kdykoliv u poskytovatele uplatnit. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění níže uvedených práv (kromě práva podat stížnost) je poskytovatel oprávněný za vyřešení žádosti účtovat přiměřený poplatek, popřípadě žádost odmítnout.

Právo na přístup k osobním údajům: Adresát obchodních sdělení má právo na informaci, zda a jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává, za jakým účelem a po jakou dobu, kdo je zpracovává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Adresát obchodních sdělení je oprávněný požádat poskytovatele o potvrzení, jaké jeho osobní údaje poskytovatel zpracovává.

Právo na přenositelnost údajů: V případě osobních údajů adresáta obchodních sdělení zpracovávaných v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu může adresát obchodních sdělení požádat o jejich předání v elektronické podobě za účelem jejich předání třetímu subjektu. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, poskytovatel této žádosti nevyhoví.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě zjištění adresáta obchodních sdělení, že osobní údaje, které o něm poskytovatel zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má adresát obchodních sdělení právo žádat opravu nebo doplnění, které bude poskytovatelem provedeno bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz osobních údajů: Adresát obchodních sdělení má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány, anebo adresát obchodních sdělení odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný, adresát obchodních sdělení vznese námitky proti zpracování námitky a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů, nebo osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že adresát obchodních sdělení požádá o omezení zpracování osobních údajů, poskytovatel osobní údaje adresáta obchodních sdělení znepřístupní anebo provede jiné úkony zpracování tak, aby osobní údaje adresáta obchodních sdělení nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování po omezenou dobu. Omezení bude realizováno v případě, že adresát obchodních sdělení popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a adresát obchodních sdělení odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale adresát obchodních sdělení je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; po dobu šetření, zda námitka adresáta obchodních sdělení proti zpracování osobních údajů adresáta obchodních sdělení je oprávněná.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Adresát obchodních sdělení má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Nebude-li mít poskytovatel závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, poskytovatel přestane na základě vznesené námitky osobní údaje adresáta obchodních sdělení zpracovávat.

Právo podat stížnost: Stížnost proti poskytovatelem prováděnému zpracování osobních údajů může adresát obchodních sdělení podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00.

V jakýchkoli záležitostech (nejen uplatnění výše uvedených práv) souvisejících se zpracováním osobních údajů poskytovatelem se adresát obchodních sdělení může obracet na Šárku Rusnákovou, se sídlem Dražkovice, 533 33 Pardubice, tel.: +420 608 878 377, e-mail: sarka.konstelace@gmail.com. Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce od doručení, nebude-li se jednat o výjimečný případ.